Obszar Natura 2000
Przyroda

Obszar Natura 2000 – o co chodzi?

Spacerując po naszym lesie można w niektórych miejscach natknąć się na tablice z napisem „Obszar Natura 2000”. O co chodzi i czym jest Natura 2000?

Obszar Natura 2000

Jest to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w Polsce w 2004 roku – związana z wymogami jakie musiały zostać spełnione przy wstępowaniu w struktury Unii Europejskiej.

Obszary te, wyznaczone we wszystkich państwach członkowskich, tworzą razem Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Mogą pokrywać się one oczywiście z miejscami objętymi jeszcze innymi formami ochrony przyrody. Przykładowo w naszym lesie występuje również Rezerwat Przyrody Zielona Góra.

Program Europejska Sieć Ekologiczna 2000 powstał w 1992 roku, aby zapobiec spadkowi różnorodności biologicznej Europy i fragmentacji ekosystemów, co jest ubocznym skutkiem postępu i rozwoju technologicznego. Za cel postawiono ochronę przyrodniczego dziedzictwa Europy oraz stworzenie potrzebnych do tego, wspólnych podstaw prawnych. Pierwszy raz w historii powstała wtedy sieć obszarów, chroniona ponadnarodowymi aktami prawnymi.

Dyrektywy

Dwie dyrektywy są tu niejako „fundamentem”:

 • dyrektywa ptasia –  dotycząca ochrony dzikiego ptactwa, która określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem;
 • dyrektywa siedliskowa – w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny (poza ptactwem) i flory, określa procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

Te dwie dyrektywy wyznaczają dwa typy obszarów z jakimi możemy się zetknąć mówiąc o Obszarze Natura 2000. Może to być OSO – obszar specjalnej ochrony ptaków lub OZW – obszar mający znaczenie dla wspólnoty (który po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska mocą rozporządzenia przyjmuje nazwę specjalnego obszaru ochrony siedlisk SOO).

Dokumentacja

Każdy obszar ma opracowaną szczegółową dokumentację, na którą składa się:

 • Standardowy Formularz Danych – są to najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni danego obszaru, występujących na nim siedliskach przyrodniczych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ich liczebności, wartości przyrodniczej i ich zagrożeniach;
 • Mapy cyfrowe w postaci wektorowej.

Dane te są na bieżąco monitorowane i aktualizowane.

Obszarom Natura 2000 nadaje się nazwy własne, najczęściej korzystając z lokalnych nazw geograficznych a czasem z nazw głównych przedmiotów ochrony.

W Polsce są im przypisane kody literowo-liczbowe. Dwie pierwsze litery „PL” wskazują kraj , następnie litera „B” oznaczająca obszar ptasi ( z ang. Bird- ptak) lub litera „H” oznaczająca obszar siedliskowy (z ang.  Habitat – siedlisko) lub jeśli te dwa obszary pokrywają się całkowicie – litera „C” ( z ang. Common – wspólne). Dwie pierwsze cyfry oznaczają województwo (obszary morskie to zawsze 99) a kolejne – miejsce na liście obszarów danego rodzaju w regionie.

Obszary Natura 2000

I tak w Nadleśnictwie Kaczory mamy aż 7 obszarów Natura 2000 – dwa OSO (czyli obszary specjalnej ochrony ptaków):

 • Puszcza nad Gwdą PLB300012;
 • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001

oraz pięć OZW, czyli obszarów mających znaczenie dla wspólnoty i dotyczących ochrony siedlisk rzadkich gatunków zwierząt lub roślin:

 • Dębowa Góra PLH300055;
 • Dolina Łobżonki PLH300040;
 • Dolina Noteci PLH300004;
 • Ostoja Pilska PLH300045;
 • Struga Białośliwska PLH300054.

W przypadku Dębowej Góry ostoja obejmuje wzniesienia morenowe, zbiorniki wodne, torfowisko oraz drobne cieki wodne uchodzące do Noteci.

Występowanie Obszarów Natura 2000 ma oczywiście wpływ na inwestycje i planowanie przestrzenne w danym regionie. Ograniczone są lub całkowicie zabronione takie działania, które mogłyby mieć negatywny wpływ na stan chronionych siedlisk.

Ciekawostką jest, że aż 20% powierzchni lądowej naszego kraju podlega programowi Natura 2000. Pokazuje to jak wielkie, przyrodnicze bogactwo posiada Polska i jak wielkie dziedzictwo wnosimy do europejskiej wspólnoty.

Dębowa Góra jest jego niezaprzeczalną częścią 😊

Źródła:

https://natura2000.gdos.gov.pl

https://wikipedia.org/wiki/Natura_2000

http://kaczory.pila.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000

Używamy plików cookies w celu optymalizacji naszej witryny.
View more
Akceptuję
Odrzucam